استاد محمدحسین کاشانی 
معلم راهنمای پایه ی هشتم
 
 

قاب ماندگار اردوی شیراز

 
 
 

پایه هشتم - دوره 29