استاد سید مجتبی هاشمی
معلم راهنمای پایه یازدهم
 
 

شهید مصطفی صدرزاده